Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Bidrag och stöd

Läs om alla nya regelverk på RF:s sida om bidrag Länk till annan webbplats.. Där publiceras alla detaljer om de nya reglerna och ytterligare förändringar som kan komma under säsongen.

Här följer en sammanfattning av de stöd som direkt rör idrottsföreningarna:

LOK-stöd (Staligt lokalt aktivitetsstöd)

LOK-stöd är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder. Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via RF och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Ansökan sker via IdrottOnline och kan sökas för följande tre områden:.

1. Rekrytera och behålla
Rekrytering och utbildning av tränare, ledare, funktionärer, med jämställdhetsperspektiv.Rekrytering och utbildning av tränare, ledare, funktionärer, med jämställdhetsperspektiv.

Exempel på insatser föreningen kan söka medel för:

 • Rekryteringsinsatser med t ex öppet hus och prova-på aktiviteter, i samverkan med skolor, gymnasier, högskolor.
 • Utveckling av nya tränings- och aktivitetsformer för barn och ungdomar på alla nivåer.
 • Identifiera, inspirera och stötta ungdomar att ta uppdrag som tränare/ledare, funktionärs- eller föreningsuppdrag.
 • Initiativ (struktur/riktlinjer/aktiviteter) som gör det attraktivt för äldre ungdomar att utifrån behov och möjligheter engagera sig i föreningen och dess verksamheter, t ex i arbetsgrupper, kommittéer och styrelse.

2. Utbildning
Barn och ungdomsverksamheten leds av engagerade och välutbildade tränare, ledare och funktionärer.

Exempel på insatser föreningen kan söka medel för:

 • Rekrytering och utbildning av tränare, ledare, funktionärer, med jämställdhetsperspektiv.
 • Fortbildning och utveckling av tränare, ledare, funktionärer utifrån RF:s Trygg Idrott och Riktlinjer för barn och ungdomsidrott, samt Badminton vill.
 • Samverkan med andra föreningar, SDF och RF-SISU distrikt i utbildningsinitiativ och aktiviteter.
 • Utbildningsinitiativ som ökar ungdomars delaktighet och inflytande

3. Attraktiva tävlingsformer
På lokal och nationell nivå erbjuds moderna och anpassade tävlingsformer.

Exempel på insatser föreningen kan söka medel för:

 • Utveckla inkluderande, glädjedrivna, hållbara och tillgängliga tävlingsformer, där barn och ungdomar kan tävla med samma förutsättningar oavsett ambitionsnivå, ålder, prestationsnivå och ekonomiska förutsättningar.
 • Samverkan med andra föreningar och distriktsförbund i utformandet av nya, attraktiva tävlingsformer.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får
således inte beviljas för att bekosta läger.
• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie
verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller
träningsavgifter

Vid frågor rörande ansökan om projektstöd Barn och ungdomsidrott, kontakta Claes Johansson,föreningsutvecklare

Projektstöd 65+

Detta stöd är nytt från 2024 och syftar till att utveckla föreningsverksamhet i enlighet med Strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter. Målsättningen är att öka:
• Antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
• Antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+.
• Antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

Ansökan sker via IdrottOnline.

Preliminärt kan stöd sökas för följande två områden:
1. Verksamhet för 65+ i föreningen
Föreningar i alla våra distrikt ska bedriva och erbjuda föreningsverksamhet för målgruppen 65+.

Exempel på insatser föreningen kan söka medel för:

 • Samverkan med olika pensionärsorganisationer, RF-SISU distrikt och andra idrotts- och badmintonföreningar.
 • Material (t.ex. racketar och bollar) för rekryteringsinsatser vid ”prova på”- och ”öppet hus”-aktiviteter.
 • Information och marknadsföring av verksamhet för 65+.

2. Attraktiva miljöer och aktiviteter för 65+ i föreningen
Våra föreningar erbjuder attraktiva miljöer, med varierade träningsformer, olika idrotter och rörelsesatsningar, samt sociala aktiviteter och umgänge för målgruppen 65+.

Exempel på insatser föreningen kan söka medel för:

 • Utveckling av träning- och tävlingsverksamhet för 65+.
 • Klubbresor till våra gemensamma mötesplatser, närvara under SM och Swedish Open.
 • Utbildningsinsatser för målgruppen, för att utveckla och fördjupa deras engagemang samt tillvarata deras potential som resurser som funktionärer, ledare och andra roller.

Projektstöd IF Idrott 65+ ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av idrottsverksamheten för målgruppen i föreningarna.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får
således inte beviljas för att bekosta läger.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller
träningsavgifter.
• Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt
med annan huvudanordnare än den egna föreningen eller ett SF.

Vid frågor rörande ansökan om projektstöd 65+, kontakta
Claes Johansson,föreningsutvecklare

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Läs om möjlighet för föreningar att söka stöd för anläggningar och idrottsmiljöer här Länk till annan webbplats..

Sponsorer