Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Vår värdegrund

Text

Badminton Vill

Här finner du Badminton Swedens värdegrundsdokument Badminton Vill Pdf, 8.8 MB.. Badminton Vill är en utveckling av idrottens idéprogram Idrotten Vill med badmintonens specifika förutsättningar.

RF:s Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till 19 år.

De gemensamma målen handlar om att behålla och nå nya barn och unga. Vi vill skapa bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid. I förlängningen kommer det även ge framgångar inom elitidrotten.

Riktlinjerna har tagits fram i samråd med specialidrottsförbunden (SF) och barnrättsorganisationer (UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris) och utgår från forskning om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer.
Riktlinjerna i sin helhet
Pdf, 798.9 kB.
Riktlinjerna i kortversion Pdf, 1.8 MB.

Trygg idrott

Inom idrottsrörelsen, och inom Badminton Sweden, råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Vi rekommenderar att gå och läsa Riksidrottsförbundets samlade information om Trygg idrott Länk till annan webbplats.. Här finns bland annat information om visselblåsarfunktion och hur du kommer i kontakt med Idrottsombundsmannen vid eventuella missförhållanden.
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.
Vägledning för föreningen finner du här Pdf, 68.4 kB..

Barnkonventionens grundprinciper

De fyra grundprinciperna i FN:s Barnkonvention Länk till annan webbplats. är även utgångspunkten för den syn på barn och ungdomar som RF:s Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott utgår från. Denna syn på barn och ungdomar innebär att vi ska
1) utgå från att alla barn är lika mycket värda och inte ska diskrimineras,
2) att varje beslut som fattas inom idrottsrörelsen ska utgå från barnets bästa och utgår från
3) att idrotten ska få varje barn att utvecklas och
4) att barn ska göras delaktiga i hur idrotten utformas samt i beslut som rör dem.

Idrottsrörelsens värdegrund består i sin tur av fyra
grundläggande principer: Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. De grundläggande principerna finns beskrivna i RF:s stadgar och i idrottens idéprogram Idrotten vill.
Barnkonventionens grundprincip om ingen diskriminering är starkt kopplad till idrottens värdegrund om allas rätt att vara med. På samma sätt handlar barns rätt till delaktighet och inflytande till stor del om det som ryms inom värdegrundsprincipen demokrati och delaktighet.

Mer läsning

RF:s Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten finner du här Pdf, 479.2 kB..

Läs gärna denna artikel Länk till annan webbplats. från Idrottsforskning.se som beskriver attityder och beteenden som kan få idrottande barn att må dåligt, samt artiklarna i temat Positivt ledarskap för idrottande barn Länk till annan webbplats..

Här finns även sju rekommendationer Länk till annan webbplats. som kan hjälpa ledare och ansvariga att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrotten.

Sponsorer