Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Stadgar Svenska Badmintonförbundet

Svenska Badmintonförbundets stadgar kan du ladda ned i pdf-form här Pdf, 191.4 kB..

Svenska Badmintonförbundets stadgar

Stadgar för Svenska Badmintonförbundet antagna vid årsmötet 22 april 2001 och godkända av Sveriges
Riksidrottsförbund, 21 januari 2002.

Justerad av förbundsstämman
1 oktober 2017
30 september 2018
29 september 2019
26 september 2021
25 september 2022

1 Kap Grundläggande bestämmelser
1 § Ändamål
2 § Sammansättning
3 § Tillhörighet
4 § Beslutande organ
5 § Distriktsorgan
6 § Medlemskap
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
8 § Stadgetolkning
9 § Stadgeändring
10 § Upplösning av förbundet

2 Kap Allmänna bestämmelser
11 § Beslut
12 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m.
13 § Arbetstagares valbarhet
14 § Legitimationskort
15 § Mästerskapstävlingar
16 § Sammansättning av styrelsen mm

3 Kap Förbundsmöte
17 § Sammansättning
18 § Rösträtt
19 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
20 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
21 § Ärenden vid förbundsmötet
22 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
23 § Utseende av ombud till riksidrottsmötet
24 § Extra förbundsmöte
25 § Valberedningen

4 kap Förbundsstyrelsen
26 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
27 § Förbundsstyrelsens åligganden
28 § Prövningsrätt

5 Kap Revisorer och revision
29 § Revisorer och revision

6 Kap SF-distrikt, specialidrottsdistriktsförbund, ombudsman
30 § SF-distrikt
31 § SDF:s namn och SF-distriktets gränser
32 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
33 § SDF:s sammansättning
34 § SDF:s stadgar
35 § Revisorer och revision

7 Kap Föreningarna
36 § Medlemskap i förbundet
37 § Utträde samt uteslutning av förening
38 § Distriktstillhörighet
39 § Rösträtt
40 § Åligganden
41 § Medlemmar i förening
___________________________________________________________________________

1 Kap Grundläggande bestämmelser
1 § Ändamål
Svenska Badmintonförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja och administrera badmintonidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap. i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt företräda denna idrott i utlandet. Svenska Badmintonförbundet, dess specialdistriktsförbund (SDF) och föreningar skall aktivt verka för en dopingfri badmintonidrott.

2 § Sammansättning
Förbundet består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.

3 § Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till Badminton Europe (BEC) och Badminton World Federation (BWF). Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.

4 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

5 § Distriktsorgan
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är SDF.

6 § Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 36§ angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i förbundet. Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 37§.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästpåföljande ordinarie förbundsmöte.

8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen. Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol.

9 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas av distriktsorgan eller medlemsförening och skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 2 månader före förbundsmötet.

10 § Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.


2 Kap Allmänna bestämmelser
11 § Beslut
Med undantag för de i 9§ och 10§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär. Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

12 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

13 § Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDFstyrelsen. Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller revisor i föreningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbundet.

14 § Legitimationskort
Person verksam inom förbundet har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av en till förbundet hörande organisation, enligt följande: Förtroendevalda i förbundet centralt har fritt tillträde till alla tävlingar och uppvisningar i badminton inom förbundet. Kort utfärdas av förbundsstyrelsen.
Förtroendevalda i SDF har fritt tillträde till alla tävlingar och uppvisningar i badminton inom resp. distrikt. Kort utfärdas av förbundsstyrelsen, som får uppdra åt SDF-styrelsen att expediera korten.

15 § Mästerskapstävlingar
För att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och JSM samt DM och JDM - ska samtliga deltagare vara medlemmar i förening ansluten till SBF, samt inneha gällande tävlingslicens. Utländsk medborgare ska sedan minst två år ha varit bosatt i Sverige. Dock får ej den spelare delta som under säsongen tävlat i eller har för avsikt att tävla i något annat lands motsvarande mästerskap. Beträffande SBF:s seriesystem hänvisas till SBF:s Representationsbestämmelser.

16 § Sammansättning av styrelse, mm
Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.


3 Kap Förbundsmöte
17 § Sammansättning
Förbundsmöte består av ombud utsedda av föreningarna. Ombud ska vara myndig och tillhöra förening ansluten till Förbundet. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Förening skall inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. Om förening inte senast den 1 september anmält eget ombud, övergår rösträtten med automatik till ombud som utses vid det egna SDF:ets årsmöte.

18 § Rösträtt
Rösträtten vid förbundsmöte bestäms genom röstlängd. Varje röstberättigad förening har en röst.
Röstlängden gäller till dess ny röstlängd upprättats. Röstlängden upptar det antal föreningar, som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SBF, d.v.s. dels inbetalt fastställd årsavgift, dels insänt uppgift om medlemsantalet per den 31 december via föreningens egen IdrottOnline-sida.
Distriktsorganets röstetal får dock ej överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

19 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande. Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.

20 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmöte hålls årligen under september månad, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet. Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, översiktlig verksamhetsplan och ekonomisk plan för den kommande verksamhetsperioden samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande - skall senast tre veckor före mötet sändas till röstberättigade organisationer.

21 § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma.
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelser och årsredovisning:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli - 30 juni
b) förbundsstyrelsens årsredovisning för tiden 1 juli - 30 juni
c) revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
9. Behandling av förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 22§.
Kommentar: Det ankommer på förbundsmötet att fastställa en översiktlig verksamhetsplan och ekonomisk plan för den kommande verksamhetsperioden, d.v.s. de två verksamhets- och räkenskapsår som följer närmast efter det år under vilket förbundsmötet äger rum. Det åligger förbundsstyrelsen att utifrån förbundsmötets prioritering fastställa budget (inkomst- och utgiftsstat).
10. Fastställande av föreningarnas årsavgift
11. Val på ett år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande.
12. Val på två år av 3 övriga styrelseledamöter, samt val på ett år av två styrelsesuppleanter.
13. Val på ett år av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. Revisorn och dennes suppleant skall vara av kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor
14. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen
15. Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter
16. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 13§.

22 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före förbundsmötet. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorganen. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess utlåtande.

23 § Utseende av ombud till Riksidrottsmötet
Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 4§ i RF:s stadgar. Ombud skall utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RS samt tillställs de utsedda.

24 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av föreningar som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd. Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de som krävt mötet kalla till detta. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet. Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RIM pågår.

25 § Valberedningen
Valberedningen skall bestå av ordförande, två övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Antalet ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast den 1 april skriftligen fråga dem, vilkas mandatperiod går ut vid mötets slut, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.
Senast den 1 maj skall valberedningen meddela samtliga SDF samt informera medlemsföreningarna vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. Senast 1 juni får SDF och medlemsföreningar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 21§, punkterna 11-13. Senast tre veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 21§, punkterna 11-13, samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. SDF och medlemsföreningar kan nominera kandidater för val enligt 21§, punkterna 11-13.
Nomineringen sänds till SBF:s kansli och ska vara kansliet tillhanda 7 arbetsdagar före årsmötet.
Valberedningen skall i sitt förslag till styrelsens sammansättning sträva efter att ledamöternas inriktning och kompetens sammantaget så långt som möjligt motsvarar förbundets verksamhetsinriktning. Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 21§, punkterna 11-13, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som skall förekomma. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.


4 Kap Förbundsstyrelsen
26 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är, när förbundsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter valda av förbundsmötet. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara representerat av minst 40 % av övriga ledamöter.
Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en representant att närvara vid styrelsemötena. Personalrepresentanten har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Varje till RF ansluten idrottsorganisation ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person ska ingå.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefon- eller videosammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller till enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

27 § Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl.a. att
1. Bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för badmintonidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område.
2. Övervaka efterlevnaden av RF:s och förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler samt BWF:s och BEC:s stadgar. Aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar.
3. Samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt marknadsföra badmintonidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten.
4. Följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna.
5. Avge vederbörliga rapporter och yttranden.
6. Upprätta verksamhetsberättelser och årsredovisning samt verksamhetsplan och budget ävensom i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas förbundsmötet och tillse att av förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt.
7. Handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka förbundets ekonomi. Senast den 1 augusti varje år överlämna styrelsens räkenskaper samt övriga handlingar till revisorerna.
8. Utse arrangör för förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands.
9. Besluta om utdelning av förbundets utmärkelser.
10. Upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden 1 juli - 30 juni
11. Anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli (inom av förbundsmötet fastställda ekonomiska ramar).
12. Enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet.
13. Senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftligen uppgifter om vilka föreningar som under kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet.
14. Fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.
15. På begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden.
16. Föra protokoll och erforderliga böcker, samt
17. Handlägga löpande ärenden i övrigt.

28 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. Styrelsen överlåter, enligt RF:s stadgar 14 kap 8§ fjärde stycket, sin bestraffningsrätt till Disciplinnämnden. Beslutsnämnden är överklagandeinstans, och därmed sista instans, för ärenden enligt RF:s kapitel 14 och kapitel 15,2.
Disciplinnämnden och Beslutsnämnden utses av årsmötet och består, var för sig, av ordförande och minst fyra ledamöter. Disciplinnämnden och Beslutsnämnden är beslutsför med tre medlemmar närvarande.
Ledamot av Förbundsstyrelsen eller anställd personal får inte väljas in som medlem i Disciplinnämnden och Beslutsnämnden. Disciplinnämnden och Beslutsnämnden är beslutsför med tre medlemmar närvarande.

5 Kap Revisorer och revision
29 § Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. RF har rätt att, efter anmälan till förbundet, utse ytterligare en auktoriserad revisor. Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar skall senast den 1 augusti överlämnas till revisorerna. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 augusti.
Revisorn skall samtidigt tillställa RF en kopia av originalhandlingen av årsbokslutet, revisionsberättelse och revisionsrapport.

6 Kap SF-distrikt, specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
30 § SF-distrikt
Inom varje SF-distrikt skall finnas SDF som är organ för Svenska Badmintonförbundets regionala verksamhet. Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. SDF upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse.

31 § SDF:s namn och SF-distriktets gränser
Beslut om annan regional indelning så att SF-distriktet omfattar fler än ett RF-distrikt eller ett eller flera län skall anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från det sagda skall efter beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande.
Svenska Badmintonförbundets SDF är:
• Blekinge Badmintonförbund omfattar Blekinge län;
• Bohuslän-Dals Badmintonförbund omfattar kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, Uddevalla, Strömstad, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län;
• Dalarnas Badmintonförbundförbund omfattar Dalarnas län;
• Gotlands Badmintonförbundförbund omfattar Gotlands län;
• Gästriklands Badmintonförbund omfattar kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken i Gävleborgs län;
• Göteborgs Badmintonförbund omfattar kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Ale och Lerum i Västra Götalands län;
• Hallands Badmintonförbundförbund omfattar Hallands län;
• Hälsinglands Badmintonförbund omfattar kommunerna Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län;
• Jämtland/Härjedalens Badmintonförbund omfattar Jämtlands län;
• Mellansvenska Badmintonförbundet omfattar Södermanlands län och Södertälje kommun i Stockholms län, Västmanlands län utom Heby kommun, Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga och Östergötlands län;
• Norrbottens Badmintonförbund omfattar Norrbottens län;
• Skånes Badmintonförbund omfattar Skånes län;
• Smålands Badmintonförbund omfattar Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län;
• Stockholms Badmintonförbund omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Norrtälje och Sigtuna;
• Upplands Badmintonförbund omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms län samt Heby kommun i Västmanlands län;
• Värmlands Badmintonförbund omfattar Värmlands län och kommunerna Degerfors och Karlskoga i Örebro län;
• Västerbottens Badmintonförbund omfattar Västerbottens län;
• Västergötlands Badmintonförbund omfattar kommunerna Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, Tidaholm, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Vara, Lidköping, Essunga, Grästorp, Vårgårda, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås, Bollebygd och Ulricehamn i Västra Götalands län;
• Västernorrlands Badmintonförbund omfattar Västernorrlands län.

Innan beslut tas om SDF:s namn skall RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika idrotter men med samma geografiska gränser erhåller likartad benämning.

32 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom Svenska Badmintonförbundets regionala organ i enlighet med förbundets ändamål enligt 1§.

33 § SDF:s sammansättning
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Badmintonförbundet och som har sin hemvist inom SF-distriktets geografiska område.

34 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Badmintonförbundet fastslagna och av RS godkända normalstadgarna för SDF. Svenska Badmintonförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundet att påtala ändringar av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

35 § Revisorer och revision
SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att , efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/ årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport.
Omfattar badmintondistrikt flera DF skall det DF där SDF har sin hemort utse revisor.

7 Kap Föreningarna
36 § Medlemskap i förbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda:
1.Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar.
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
6. Föreningen förbundit sig att aktivt verka för en dopingfri badmintonidrott.
Lämnas föreningens ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

37 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträde ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte. Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar. Förening får också uteslutas, om den underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt motarbetat förbundets intressen. Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri badmintonidrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan därför efter särskild prövning uteslutas ur förbundet.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslutet om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

38 § Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det SF-distrikt inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen.

39 § Rösträtt
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.

40 § Åligganden
Förening skall
1.följa RF:s stadgar samt Svenska Badmintonförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan
2. aktivt verka för en dopingfri badmintonidrott
3. årligen betala årsavgift och avge rapport om medlemsstatistik
4.till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av RIN avge yttrande till nämnden
5.föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning
6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt
7. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till förfogande de handlingar som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i förbundet.

41 § Medlemmar i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan. Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen eller ansökan avser medlemskap i förening, där medlemmarna har intressegemenskap (t.ex. korporationsklubb, handikappidrottsförening eller nykterhetsförening) och sökanden inte ingår i gemenskapen. Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som SF-styrelsen utfärdat. Är arrangören inte ansluten till Svenska Badmintonförbundet får medlemmen delta endast om SF-styrelsen har godkänt deltagandet.

XX har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida, ävensom tillhandahålls föreningens samarbetspartners.

Publicerad: 2022-12-29

Senast uppdaterad: 2024-06-07

Sponsorer