Gå till innehåll
Upplands Badmintonförbund
Upplands Badmintonförbund

Stadgar

För Badminton Sweden Uppland / Upplands Badmintonförbund .

Godkända av Badminton Sweden / Svenska Badmintonförbundet 2010.

Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Uppgift

Badminton Sweden/Upplands Badmintonförbund (BSU/UBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Badmintonförbundets (SBF) stadgar, såsom Svenska Badmintonförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbundets ändamål.

2 § Sammansättning

BSU/UBF omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och som har sin hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde

BSU:s verksamhet utövas inom distriktets geografiska område enligt SBF:s stadga 31 §.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av SBF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

5 § Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

7 § Sammansättning av styrelse mm

SDF skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

Kap 2 SDF-MÖTET

8 § Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.

SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

9 § Yttrande och förslagsrätt mm

Yttrande och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SBF:s och DF:s representanter, SSF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid DF-möte får representanter för föreningar inom RF-distriktet närvara.

10 § Kallelse mm

SDF-mötet hålls årligen och äger rum före förbundsmötet på dag och tid som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SBF:s eget kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast 2 månader före mötet.

Föredragningslista för mötet, jämte verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelser, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

11 § Rösträtt

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1 juli – 30 juni.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SBF samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess att ny röstlängd har tillställts SDF.

Varje närvarande röstberättigad förening har en röst var!

12 § Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-möte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fullmaktgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av den röstlängd som SBF:s styrelse har upprättat för SDF,
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. Val av ordförande för mötet,
 5. Val av sekreterare för mötet,
 6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
 7. Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse:
  a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli-30 juni
  b) SDF-styrelsens årsredovisning för tiden 1 juli-30 juni
  c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid,
 8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
 9. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, jämna år, för en tid av två år.
 10. Val av minst 2 övriga styrelseledamöter för en tid av två år, enligt följande:
 • udda år: ekonomiansvarig
 • jämna år: minst 1 ledamot

11. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år,

12. Val av valberedningen för en tid av ett år. Minst 2 stycken varav en väljs som sammankallande.

13. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till BS/SBF:s årsmöte,

14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,

15. Behandling av förslag till verksamhetsplan inkl budget för SDF samt fastställande av årsavgift till SDF,

16. Behandling av förslag som getts in i den ordning som anges i 13 § samt av SDF-styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § i RF:s stadgar.

13 § Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast en månad före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

14 § Extra SDF-möte

SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår. Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översändes till ombuden senast sju dagar före mötet.

Kap 3 SDF-STYRELSEN

15 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.

SDF-styrelsen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter

valda enligt 12§ punkt 10.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.

16 § Åligganden

SDF-styrelsen skall:

 1. Verkställa SDF-mötets beslut,
 2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
 3. Handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för den idrottens utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
 4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBF:s bestämmelser,
 5. Handha och ansvara för SDF:s medel,
 6. Bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte,
 7. Förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan,
 8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SBF:s styrelse och DF-styrelsen med upplysningar och yttrande,
 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RF:s stadgar,

10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare

11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt

17 § Arbetsår

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande SDF-möte.

Kap 4 REVISORER OCH REVISION

18 § Revisorer och revision

SDF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 kap 7§ RF:s stadgar, skall granska SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

SDF skall årligen till SBF & DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning, årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport.

Kap 5 VALBEREDNINGEN

19 § Sammansättning mm

Valberedningen består av minst 2 ledamöter varav en är sammankallande.

Valda av SDF-årsmöte. Antalet ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.

20 § Åligganden

Valberedningen skall senast tre månader före mötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast två månader före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

21 § Förslagsrätt

Föreningar får senast en månad före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 12§.

Valberedningen skall senast 14 dagar före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift om samtliga föreslagna personer .

22 § Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 12§.

Uppsala oktober 2010

Sponsorer