Gå till innehåll
Blekinge
Blekinge

Stadgar

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser

§ 1 Uppgift
Blekinge Badmintonförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Badmintonförbundets (SBF) stadgar, såsom Svenska Badmintonförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

§ 2 Sammansättning
Blekinge Badmintonförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Badmintonförbundet, och som har sin hemvist inom distriktets geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde
Blekinge Badmintonförbunds verksamhet utövas inom Blekinge SF-distrikt, som enligt § 31 Svenska Badmintonförbundets stadgar omfattar samma geografiska områder som RF-distriktet Blekinge Idrottsförbund.

§ 4 Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av Svenska Badmintonförbundet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

§ 5 Beslutande organ
SDF?s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
SDF?s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 7 Sammansättning av styrelse mm
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

Kapitel 2 SDF-mötet

§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF?s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF?s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 9 Yttrande och förslagsrätt mm
Yttrande och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF?s revisor, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF?s, SF?s och DF?s representanter, SDF?s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
Vid DF-möte får representanter för föreningar inom RF-distriktet närvara.

§ 10 Kallelse mm
SDF-möte hålls årligen och äger rum före förbundsmötet på dag och tid som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF?s officiella kunggörelseorgan eller i SF?s eget kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast två månader före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid SDF-möte bestämms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1 januari - 31 december.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 oktober har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Badmintonförbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-mötet.
Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar.
Röstetalet får dock vid SDF-möte inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet.
Förfogar föreningen över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden.
Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

§ 12 Ärenden vid SDF-mötet
vid SDF-möte skall följande ärenden förekomma

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SF-styrelsen har upprättat för SDF,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare och tillika rösträknare,
7 behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a)SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december

b)SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari - 31 december

c)SDF?s revisorers berättelse för samma tid,
8 fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
9 val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år
10 val av 6 övriga styrelseledamöter för en tid av två år, enligt följande
jämna år: ekonomiansvarig samt två övriga ledamöter
udda år: tre ledamöter

11 val av revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år
12 val av ordförande, två övriga ledamöter och en suppleant i valberedningen för en tid av ett år,
13 beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF-mötet.
14 beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.
15 behandling av förslag till verksamhetsplan inklusive budgetförslag för SDF samt fastställande av årsavgift till SDF.
16 behandling av förslag som getts in i den ordning som anges i § 13 samt av SDF-styrelsens förslag.
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i SDF- styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kapitlet 3 § i RF?s stadgar.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet
Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.
Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 14 Extra SDF-möte
SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår.
Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet.

Kapitel 3 SDF-styrelsen

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
SDF-styrelsen är, när möte inte är samlat, SDF?s beslutande organ.
SDF-styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter enligt § 12 punkt 10.
SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Sådant beslut skall anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.

§ 16 Åligganden
SDF-styrelsen skall

1 Verkställa SDF-mötets beslut,
2 hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
3 handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
4 föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF?s och SF?s bestämmelser,
5 handha och ansvara för SDF?s medel,
6 bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte,
7 förelägga SDF-mötet förslag till SDF?s verksamhetsplan,
8 avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS? RIN? SF-styrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden,
9 utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kapitlet RF?s stadgar,
10 bestämma om organisationen av tjänster vid SDF?s kansli samt i förekommande fall anstsälla SDF arbetstagare, samt
11 föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.

§ 17 Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande SDF-möte.

Kapitel 4 Revisorer, revision

§ 18 Revisorer och revision
SDF?s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 kapitlet 7 § RF?s stadgar, skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kapitel 5 Valberedning

§ 19 Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande, två övriga ledamöter och en suppleant, valda av SDF-mötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

§ 20 Åligganden
Valberedningen skall senast tre månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast två månader före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

§ 21 Förslagsrätt
Föreningar får senast en månad före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i § 12.

Valberedningen skall senast 14 dagar före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

§ 22 Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skal valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i § 12.

Sponsorer

Postadress

Blekinge Badmintonförbund
Patrik Håkansson, Bergåsvägen 11
372 31 Ronneby

Kontakta oss

Telefon: 0457 145 85
Mobil: +46 708 358 820
patrik.ronneby@gmail.com